Alkohol, narko og doping politik

Indtagelse af narko, euforiserende stoffer samt forbudte dopingmidler i klubben accepteres ikke, og vil blive straffet med omgående udvisning af klubben på ubestemt tid iht. bestyrelsens afgørelse.

Indtagelse af alkohol accepteres ikke i de tidsrum hvor børne- og ungdomsspillere befinder sig i området. Dette gælder for alle (ledere, spillere, trænere, forældre og tilskuere).

Overtrædelse medfører bortvisning iht. bestyrelsens afgørelse.

Alkohol tillades i klublokalet i forbindelse med diverse sammenkomster (julefrokost, afslutning mv.), som er godkendt af bestyrelsen og under bestyrelsens observation.

Hvis der i forbindelse med disse sammenkomster deltager unge under 18 år vil forældrene skriftligt blive informeret om at der vil være alkohol tilstede ved arrangementet, men at der naturligvis ikke serveres alkohol til unge under 18 år.

Indtagelse af alkohol i klubregi skal ske med måde, og uden at det er til gene for andre.

Kommer klubben i en situation, hvor vi konstaterer at et medlem har et problematisk forbrug af alkohol eller narko mv. kontakter bestyrelsen Kolding Misbrugscenter for at få råd og vejledning til hvordan klubledelsen kan tale med vedkommende om problemet.

Herefter indkaldes medlemmet til et møde med en mindre gruppe af bestyrelsen for at få klarlagt hændelsen. Kolding Grizzlies vil være behjælpelig med at få medlemmet til at modtage rådgivning og behandling, og går gerne med medlemmet til Misbrugscenteret eller egen læge.

Hvis medlemmet på ingen måde ønsker at samarbejde kan eksklusion komme på tale.

Kolding Grizzlies vil gøre sit yderste for at beholde medlemmet i klubben, da klubsammenholdet og de sportslige aktiviteter i sig selv er en god behandling for medlemmet.

Rygepolitik

Da Pulzion er røgfrit område, betyder det også at der ikke må ryges til træning.

I forbindelse med ungdomshold må trænere/ledere ikke ryge foran de unge.

Der må ikke ryges i køretøjer, hvor der køres med unge.

Evt. overtrædelse straffes først med en advarsel og herefter bortvisning i en af bestyrelsens fastsatte periode.

Bortvisning og eksklusion

Et seniormedlem kan bortvises eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter (norm- og værdisæt), eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser.

Såvel i sager om bortvisning som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Hvis der er tale om et ungdomsmedlem skal følgende procedurer være fulgt:

1. Træneren har gentagne gange irettesat spilleren og forklaret hvad der skal rettes.
2. Har pkt. 1 ikke sikret en ønsket opførsel kontaktes forældrene og det aftales med disse om ungdomsspilleren skal have en ekstra chance.
3. Har pkt. 2 ikke sikret en aftalt deltagelse meddeles forældrene at spilleren desværre ikke længere kan deltage i træning i indeværende sæson. Det aftales typisk at spilleren er velkommen til at deltage igen i den efterfølgende sæson.
4. I processen fra pkt. 1 til 3. er det helt afgørende at spilleren behandles retfærdigt, så det ikke opfattes som et nederlag for spilleren og at spilleren har forstået hvorfor han/hun ikke længere kan deltage i træningen, samt at der er mulighed for at prøve igen.